top of page
News & Updates

26.2.20 - Creating the Alternative Space: การจัดแสดงภาพยนตร์และศิลปะในพื้นที่ทางเลือก


ตามที่กลุ่มวิจัยสุนทรียศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม และหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (ปัจจุบัน สกสว.)

ได้จัดนําเสนอความก้าวหน้างานวิจัย / บรรยายพิเศษ / เสวนาสาธารณะ  

กลุ่มหัวข้อ: สื่อเก่า สื่อใหม่ กับการขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์และศิลปะร่วมสมัย

เมื่อวันพุธที่ 26 ก.พ. 13.00 - 16.00 น. 


ทีมผู้จัดได้เชิญวิทยากรด้านศิลปะและภาพยนตร์เพื่อพูดคุยในประเด็น
"Creating the Alternative Space: การจัดแสดงภาพยนตร์และศิลปะในพื้นที่ทางเลือก"
วิทยากร: ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ , พระชาย วรธัมโม, ดร.ถนอม ชาภักดี  และกิตติมา จารีประสิทธิ์

ณ อาคารเรือนไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


สามารถรับชมบันทึกวีดีโอ "Creating the Alternative Space: การจัดแสดงภาพยนตร์และศิลปะในพื้นที่ทางเลือก" ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้


Part1 https://youtu.be/M5J4yDNoIjE

Part2 https://youtu.be/afpTLYsgaGs

Part3 https://youtu.be/xUMNNt4wmTEกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดไปก่อนหน้านี้ในโครงการเดียวกัน ได้แก่


พุธที่ 12 ก.พ. เวลา 13.00 - 16.00 น.
Intervening the future: พื้นที่สื่อ การเรียกร้องศาสนาประจำชาติ และการขับเคลื่อนการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทย
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน  และ ชานนท์ ลัภนะทิพากร
(ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)


พุธที่ 19 ก.พ. เวลา 13.00 - 16.00 น.
Uncovering the past in the archive: จดหมายเหตุในฐานะระเบียบวิธีวิจัยและตัวบทสำหรับการศึกษาศิลปะและการเมืองวัฒนธรรม
ดร.สายัณห์ แดงกลม และ นวภู แซ่ตั้ง
(ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)bottom of page